JORGE YOSHIKI - CRT 32596
Terapeuta Holístico
JORGE YOSHIKI - CRT 32596
Terapeuta Holístico
Filiado desde 2001.

Técnicas:
SEITAI, SHIATSU